Wet natuurbescherming, niveau 3

Training boomverzorging bij BIJDA.
Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in het groen is de gedragscode "Bestendig beheer (gemeentelijke) groenvoorzieningen" ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland (Stadswerk) en de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) in het kader van de Flora- en faunawet. Deze gedragscode is goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). Vanaf juli 2008 dienen medewerkers in de openbare ruimte te handelen conform de richtlijnen van deze gedragscode.

Voordelen bij het werken volgens de gedragscode:

  • U kent alle ins & outs van de gedragscode
  • U geeft een praktische invulling aan de Fora- en faunawet
  • U voldoet aan de eisen en richtlijnen van de opdrachtgever
  • U loopt minder kans op grote claims.

De gedragscode is beschreven en uitgewerkt in de vorm van vier deskundigheidsniveaus. Hieronder is de informatie over de gedragscode Flore-en Faunawet, niveau 3 te vinden.

Doelstelling op het niveau van werkvoorbereider/bedrijfsleider:
Het werken volgens een gedragscode vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In de cursus wordt dieper ingegaan op praktische zaken omtrent de Flora- en faunawet. Er wordt geleerd hoe negatieve effecten op de beschermde soorten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vertaalslag richting onderhoudsplannen en de uitvoering. 
Niveau 3 is bedoeld voor diegenen die actief zijn op het vlak van werkvoorbereiding en de organisatiestrategie.

Taken bij niveau 3:

  • beleidsvorming: borging Flora- en faunawet op hoofdlijnen in de werkprocessen: imago en uitstraling van de organisatie
  • aanbestedingen: uitwerken van offertes, inschrijven op bestekken
  • werkvoorbereiding: afweging inzet/inhuur van menskracht/machines/werktechnieken en opstellen planning
  • commerciële afweging: prijsstelling voor opdrachten en investeringen/ontwikkelingen door de organisatie.

Het borgen van de flora- en faunawet tijdens de opdrachtverwerving wordt tijdens de cursus behandeld door middel van:

  • risico analyse
  • uitwerking van het kwaliteitsplan/plan van aanpak (op basis van de Gedragscode Beheer (gemeentelijke) Groenvoorzieningen) op basis van ontractafspraken en voorwaarden, planningsruimte, beschikbaar materieel en personeel; dit plan van aanpak maakt onderdeel uit van het verplicht (volgens RAW-systematiek) op te stellen kwaliteitsplan.

Geen.

15 personen.

3 dagen, tussen de cursusdagen zit minimaal een week in verband met zelfstudie en het uitwerken van een meegekregen opdracht.

Persoonsgebonden certificaat “Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet” bij positief resultaat.

Opfriscursus.

vraag deze training aan

Ik ben een bedrijfIk ben een particulier
Kunnen wij je ergens anders mee helpen?

Vragen of speciale wensen voor BIJDA? Laat het ons weten!